ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

Ανανέωση ή παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

_________________________________________________

Ν. 3852-10 Ιούνιος 2014

_______________________________
Nόμος 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών»

________________________________
Περίληψη Ερωτήματος: Εάν η διάταξη του άρθρου 109 παρ. 7 του  ν.3852/2010 περί μεταφοράς προσωπικού εφαρμόζεται  σε κάθε περίπτωση λύσης δημοτικής κοινωφελούς   επιχείρησης ή ΔΕΥΑ ή εάν τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην   περίπτωση της λύσης δημοτικής κοινωφελούς    επιχείρησης ή ΔΕΥΑ που δεν συγχωνεύτηκε σύμφωνα με   την παρ. 1 του ίδιου άρθρου
__________________________________________
 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
___________________________________________
Δελτίο Τύπου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
_____________________________________________________________
Εθνικό συμβούλιο ραδιοτηλεορασης
_____________________________________________________________

____________________________________________________________
Καταστατικό ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π.
_____________________________________________________________
Εγκύκλιος 31 για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
_________________________________________________________________
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ 
Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
_______________________________________________________________
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
________________________________________________________  
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις δομές  2011
_____________________________________________________
Θέματα συγχωνευσεων και προσωπικου νομικων προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων των δήμων
_______________________________________________
________________________________________________
Συνοπτικά η εγκύκλιος για τις περικοπές μισθών-επιδομάτων
___________________________________________________
Συνοδευτικό Έντυπο Εντολής Τοποθέτησης
___________________________________
Παρουσιολόγιο Κ.Δ.Α.Π. 2010-2011
__________________________________
Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.
__________________________________
ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
____________________________________
    Blogger Comment
    Facebook Comment