ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • 11:25:00 π.μ.
  • By Giannis Anestopoulos
  • 0 Comments


Το ΔΣ του ΠΑΣΕΚΔΑΠ σας ενημερώνει πως μετά από ερωτήματα του Συλλόγου μας προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και προς τον ΑΣΕΠ για το θέμα του τρόπου αναπλήρωσης θέσης απασχόλησης σε ΚΔΑΠ ή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ μετά από παραίτηση εργαζόμενου, έχουμε πλέον και εγγράφως την επίσημη θέση των Υπηρεσιών. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με Αριθ. Πρωτ. οικ:  3449/05-02-2018:

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε περίπτωση αποχώρησης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου από ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα και με το Α.Π. 15017/7-10-2013  έγγραφο  του  ΑΣΕΠ,  αναπλήρωσης  του  αποχωρούντος  προσωπικού  με  την πρόσληψη του αμέσως επόμενου στη σειρά των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό.  Σημειώνουμε  ότι  η  δυνατότητα  αυτή  δίνεται σε περίπτωση  ενεργών συμβάσεων  και όχι συμβάσεων που διακόπηκαν κατά το παρελθόν.
Η δυνατότητα αντικατάστασης, όπως περιγράφεται στο ως άνω έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., παρέχεται στην περίπτωση που η πρόσληψη έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, στο πλαίσιο προγράμματος που παραμένει καθ’ όλη τη διάρκειά του ευρωπαϊκό (δηλ. οι  δαπάνες  για  την  πρόσληψη  του  προσωπικού  καλύπτονται,  έστω  τμηματικά,  από  ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση) και διατηρείται ως έχει, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση –μεταβολή του κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών και ενδεχομένως διαφορετικών προγραμματικών περιόδων. Για τα ανωτέρω  θέματα  αποφαίνεται  η  αρμόδια  Διαχειριστική  Αρχή  του  υλοποιούμενου  ευρωπαϊκού προγράμματος.
Ο φορέας θα πρέπει να στείλει αίτημα έγκρισης και στην διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας που ανήκει

You Might Also Like

0 σχόλια