Καταβολή μέρους του επιδόματος σε προσωπικό με μειωμένο ωράριο

  • 2:08:00 μ.μ.
  • By ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
  • 0 CommentsΕρώτηση: Οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων με μειωμένο ωράριο δικαιούνται το ανωτέρω επίδομα αναλογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.4483/2017; 

Απάντηση: Στα Πρακτικά της 25ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελ.Συν. της 26.10.2005- Θέμα Β' γίνονται δεκτά τα εξής:
Η θεσπιζόμενη για το επίδομα αυτό, που χορηγείται σε όλους γενικά τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, κλιμακούμενο αυξητικά ανάλογα με το βαθμό ανθυγιεινότητας του χώρου ή των συνθηκών παροχής των υπηρεσιών του, προϋπόθεση «της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της παροχής υπηρεσιών κατά πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος απασχολείται αποκλειστικώς και καθ' όλη τη διάρκεια του όποιου νομίμου ωραρίου του στους χώρους και τις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος. Επομένως, το προσλαμβανόμενο κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3250/2004 στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού προσωπικό μερικής απασχόλησης δικαιούται, ανάλογα με τους χώρους ή την ειδικότητα που προσλήφθηκε για να παράσχει τις υπηρεσίες του, μέρος του κατά περίπτωση οριζόμενου επιδόματος ειδικής απασχόλησης ανάλογο με τη σχέση του μειωμένου (νομίμου) ωραρίου απασχόλησής του με το πλήρες ωράριο εργασίας.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων που απασχολείται με μειωμένο ωράριο δικαιούται μέρος του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, υπολογισμένο ανάλογα.
Από Δήμος Νετ


You Might Also Like

0 σχόλια